top of page

Technické výrobky, Revize ČOV

Lapač ropných látek
Technické výrobky
Cena:

Dle individuální nabídky

Akumulační nádrže

Odlučovače ropných látek

Lapáky tuků

Čerpací jímky

 

apod.

Lapák tuků
Akumulační nádrž s přepadem

Lapáky tuků jsou určeny pro zachycení olejů a tuků, které odtékají v odpadních vodách z kuchyní, potravinářských provozů, zpracování masa apod.

Lapače ropných látek slouží k odloučení a zachycení volných ropných látek (NEL) z vod z komunikací, zpevněných parkovacích a odstavných ploch, manipulačních ploch, garáží, autoopraven, mycích ramp atd.

ČJ se používají k přečerpávání odpadních vod v místech, kde nelze z důvodu výškového rozdílu provést přímé napojení na kanalizaci nebo k jímání dešťových vod s následným využitím pro závlahu.

Revize ČOV Odborně způsobilou osobou (OZO)
Revize ČOV
Odborně způsobilou osobou
Cena: 2 400,-Kč bez DPH

plus dopravné 12Kč/km (bez DPH)

Pověření:

MŽP odbor ochrany vod

Číslo certifikace: 004

Na základě ustanovení zákona o vodách má každý provozovatel čistírny odpadních vod do 50 EO povolené podle § 15a vodního zákona povinnost prokázat každé dva roky její správné fungování vodohospodářskému orgánu.

 

Funkčnost ČOV je po zprovoznění a řádném zapracování čistírny prokazována revizí. Tato revize zahrnuje posouzení stavební a technologické dokumentace, vodohospodářskou a provozní dokumentaci, vlastní způsob provozování a dosažené výsledky.

Revizi může provést pouze speciálně vyškolený pracovník s příslušnou certifikací – tzv. OZO, odborně způsobilá osoba.

bottom of page